Bedrijfsgegevens

Young Real Estate Investments is een besloten vennootschap naar Nederlands recht. Wij zijn statutair gevestigd in Den Haag en houden kantoor aan de Parkstraat 183, 2514 JH Den Haag. We staan in de Kamer van Koophandel ingeschreven onder nummer 84169168.

Obligaties buiten AFM toezicht

Young Real Estate Investments is actief buiten het toezicht van de Autoriteit Financiële Markten (AFM-toezicht) waardoor geen vergunningsplicht en prospectusplicht geldt voor onze activiteiten. Wij houden mede hierdoor onze kosten laag: het stelt ons in staat om een zo goed mogelijk product aan u aan te kunnen bieden tegen een zo hoog mogelijke rente en met een goed risicoprofiel. Alle informatie met betrekking tot onze proposities voor vastgoedobligaties zijn opgenomen in onze brochure, waardoor u in staat wordt gesteld de propositie goed te kunnen beoordelen.

AFM Checklist Obligaties

De AFM heeft zelf een checklist voor het beleggen in obligaties uitgegeven om te beoordelen wat het risicoprofiel is van uw belegging. Wij hebben hier antwoorden op gegeven ten behoeve van de informatieverstrekking aan u over ons product.

 1. Wordt het geld dat je uitleent aan een bedrijf belegd in een andere onderneming?
  Ons antwoord: Nee, de uitgevende instelling is een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid naar Nederlands recht. Deze instelling houdt zelf het vastgoed, het onderpand, in eigendom. De rechten van obligatiehouders worden collectief gehouden en vertegenwoordigd door een stichting met een onafhankelijke bestuurder.
 2. Aan wie leen je het geld uit? En kan de aanbieder het wel terugbetalen?
  Ons antwoord: Het geld leent u rechtstreeks uit aan de aankopende vennootschap die het onderpand in eigendom houdt. De lening wordt gestructureerd met ruime dekkingsgraden in waarde (Loan-to-Value) en kasstroom (Interest Coverage Ratio).
 3. Heeft de uitgevende instelling weinig eigen vermogen?
  Ons antwoord: De hoogte van de lening uitgedrukt ten opzichte van de waarde van het vastgoed, het onderpand, vermelden wij bij de obligatielening. Dit is de zogenaamde Loan-to-Value. Wij streven bij elke aankoop naar een gezonde Loan-to-Value waardoor u zoveel mogelijk zekerheid krijgt. Dit doen we onder andere door bij elke aankoop zelf en achtergesteld mee te financieren.
 4. Is de bedrijfsstructuur ondoorzichtig?
  Ons antwoord: Onze bedrijfsstructuur is transparant weergegeven in onze brochure voor vastgoedobligaties.
 5. Zijn er schijnzekerheden? Zijn hypotheken bijvoorbeeld echt gevestigd, of zijn er partijen die als eerste aanspraak hebben op de zekerheden?
  Ons antwoord: Het recht van eerste hypotheek wordt daadwerkelijk gevestigd bij het passeren van de aankoop van het vastgoed. Deze hypothecaire zekerheid geeft u via de stichting die de rechten van obligatiehouders vertegenwoordigt het recht van parate executie en het met voorrang ontvangen van niet betaalde rente en aflossing bij verzuim. Dit levert voor u de maximale zekerheid op indien wij niet aan onze verplichtingen voldoen.
 6. Zijn de kosten die voor rekening van de belegger komen erg hoog?
  Ons antwoord: Er zijn voor u geen kosten verbonden aan het verkrijgen en in bezit houden van de obligatie, met uitzondering van eenmalige inschrijfkosten ter dekking van de notariële kosten voor het opmaken en inschrijven van uw hypotheekakte. Deze kosten maken we op voorhand kenbaar.
 7. Hebben de obligaties een hoog (gegarandeerd) rendement?
  Ons antwoord: Onze obligaties bieden een eerlijk rente en risicoprofiel. De lening is gestructureerd met ruimte in de waarde en de huurinkomsten om een eventuele tegenvaller op te kunnen vangen.